Correlation between facet tropism and lumbar degenerative disease: a retrospective analysis

  Tian Gao, Qi Lai, Song Zhou, Xuqiang Liu, Yuan Liu, Ping Zhan, Xiaolong Yu, Jun Xiao, Min Dai, Bin Zhang. BMC Musculoskeletal Disorders. 22 November 2017. Doi:10.1186/s12891-017-1849-x

Print Friendly, PDF & Email

Member login

For latest COVID-19 updates in your State
This is default text for notification bar